Paisjet konteinerike

Kontenierët për transport trans-oqeanik jane në lloje te ndryshme, madhësi, dizenjime dhe prodhohen në përputhje me kërkesat specifike të mallrave. Kontenierët plotësojnë të gjitha kërkesat ISO, qe perfshijne rregullat më të fundit të sigurisë. Një procedurë inspektimi nderkombetare garanton cilësinë e pajisjeve, e cila kontrollohet dhe konfirmohet rregullisht nga një shoqëri certifikimi.
Përveç kësaj, ne mund të ofrojmë tipe të ndryshem konteineresh. Specialistët e dedikuar per konteniere frigorikerike si dhe specialistët per ngarkesat jashte permasave ju ndihmojnë për të përgatitur ngarkesën frigoriferike ose të veçantë për tu transportuar duke iu dhene informacion të detajuar në lidhje me kontenierët e pershtatshem.

Kontrolloni detajet si me poshtë: